Tumblelog by Soup.io
 • myookus
 • silencer
 • sober
 • h3x
 • Chompson
 • lurym
 • umb123
 • jestemhardkorem
 • arekf
 • Kubofonista
 • jrb
 • phg
 • rajeczeq
 • neron
 • samowar
 • tenshi
 • seraphic
 • mrcichy
 • lonaq
 • sarkastyczna
 • adamale
 • wicikumoza
 • Cin
 • rainpl
 • przemysLENiA
 • karoliusz
 • inajaa
 • joshvtrevino
 • corvax
 • disorderly
 • challder
 • niemcu
 • guyver
 • pierwszywykop
 • brinno
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

Reposted fromherrkammer herrkammer viadingens dingens
0592 2273 500
Reposted fromtichga tichga viadingens dingens
1190 952c 500
Reposted fromidiod idiod viaPaseroVirus PaseroVirus
1283 8fd9 500
Reposted fromregcord regcord viaPaseroVirus PaseroVirus
8989 614d
Reposted fromels els viahellsinki hellsinki
2132 4198
Reposted fromthebassa thebassa viaPaseroVirus PaseroVirus
4463 8908
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viainina inina
Reposted fromfungi fungi viaPaseroVirus PaseroVirus
0374 b0a8 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viastonerr stonerr

June 12 2018

4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalinowowa malinowowa

June 11 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaconvoitise convoitise
6309 32d0
Reposted frompaki paki viainina inina
6440 ac66 500
Reposted fromratek ratek viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
7549 5c13 500
Reposted fromverronique verronique viacolours colours
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viachemiczna chemiczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl