Tumblelog by Soup.io
 • myookus
 • silencer
 • sober
 • h3x
 • Chompson
 • lurym
 • umb123
 • jestemhardkorem
 • arekf
 • Kubofonista
 • jrb
 • phg
 • rajeczeq
 • neron
 • samowar
 • tenshi
 • seraphic
 • mrcichy
 • lonaq
 • sarkastyczna
 • adamale
 • wicikumoza
 • Cin
 • rainpl
 • przemysLENiA
 • karoliusz
 • inajaa
 • joshvtrevino
 • corvax
 • disorderly
 • challder
 • niemcu
 • guyver
 • pierwszywykop
 • brinno
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

@malamarcelka cóż to za staroć został wykopany z mojego talerza zupy?
jak ja dawno tego słowa nie widziałem!

September 17 2018

Reposted fromdimer dimer viamaybeyou maybeyou
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viamaybeyou maybeyou
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaRumianek Rumianek
Reposted frombluuu bluuu viakinu kinu
3145 36b0 500
Reposted fromhare hare vianefretete23 nefretete23
3431 8600 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapffft pffft
2307 a37c
Reposted fromshlomo shlomo viaxal xal

September 16 2018

9868 7867 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAnnju Annju
Porządki dotknęły dzisiejszego dnia także pudełko z listami wszystkimi z całego życia.
Podarcie listów od osób, których już nie ma w życiu to ostateczny etap pogodzenia się, że ktoś odszedł.
Czas zweryfikował wszystkie słowa, które padły w tych zniszczonych już listach. Bardzo mocno zweryfikował.
3564 0920
Reposted fromnazarena nazarena viatentacleguy tentacleguy
3737 7397
3736 f16f 500
3375 5ea0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszka puszka

September 15 2018

9394 9a7f
Reposted frombluuu bluuu viaLuukka Luukka
3514 e7dc 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
3365 01c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viadantheman dantheman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl