Tumblelog by Soup.io
 • myookus
 • silencer
 • sober
 • h3x
 • Chompson
 • lurym
 • umb123
 • jestemhardkorem
 • arekf
 • Kubofonista
 • jrb
 • phg
 • rajeczeq
 • neron
 • samowar
 • tenshi
 • seraphic
 • mrcichy
 • lonaq
 • sarkastyczna
 • adamale
 • wicikumoza
 • Cin
 • rainpl
 • przemysLENiA
 • karoliusz
 • inajaa
 • joshvtrevino
 • corvax
 • disorderly
 • challder
 • niemcu
 • guyver
 • pierwszywykop
 • brinno
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viapapyr papyr
6265 dea9 500
Reposted fromtfu tfu
4297 76d9
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaperohryz perohryz
5703 4eac
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
4612 6de0 500
Reposted fromyikes yikes viatfu tfu
Gdy rozmawiasz ze swoim onkologiem o wynikach morfologii, a później o Jerzym Kukuczce i poziomie hemoglobiny, który jak się okazuje mam w górnej granicy normy. Jak u himalaistów.
Wyniki powtórzyły się któryś już raz.


Swoją drogą, dziwny jest ten tydzień. Nie mogę dojść do siebie. Podskórnie czuję, że coś jest nie tak, że coś źle zrobiłem, ale nie potrafię odszukać tego momentu.
Oby góry pomogły.
2580 bcbf
Reposted fromdarthsadic darthsadic viatfu tfu
9266 1d4a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatfu tfu
4815 e6f8 500
Reposted fromnutt nutt viapapyr papyr
Dad Builds Father-Daughter Mech Warrior Costume For The Two Of Them
Reposted fromPsaiko Psaiko viahaber haber
Reposted fromFlau Flau viapapyr papyr
4575 ad2d 500
Reposted frommangoe mangoe viapapyr papyr
1949 a321 500
Reposted fromczinok czinok viahaber haber
Reposted frommegusto megusto viahaber haber
2869 3c33 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
5558 ae58 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viahaber haber
4153 8e02 500
Reposted frombasara basara viahaber haber
6488 45cb 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viahaber haber
7210 fa27 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomash tomash
7241 3628 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl